พม.ทอล์ก “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” จัดขึ้นโดยกรมกิจกรสตรีและสถาบันครอบครัว โดยจัดให้มีการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง”เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และนำผลงานไปใช้ในการประชาสัมพันในด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัวและสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานฯ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]