พม.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนนโยบายการรับนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรายงานความคืบหน้าของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ จำนวน 2 คน ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]