พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวกาญจนา ทองนา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด นางพะยอม จิตต์ธรรม และนางสุลาวัลย์ คมบาง อพม.ม.12 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเปราะบางรายครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านพรุกระแชง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]