พม.สุราษฎร์ธานี ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง
โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน
กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง

   วันที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกับปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]