พม.สุราษฏร์รานี ขับเคลื่อนนโยบายการรับนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาขาสวัสติการสังคม คณะมนุษยศาสตร์มหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 3 คน เกี่ยวกับภารกิจงานของสำนักงานฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]