พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกนางปราณี ทิพย์ทอง ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และนางฉลาดปาตพรหม ประเกทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]