พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และว่าที่ร้อยตรีนที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม ตามโครงการช่วยเหลือผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 โดยมีว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 60 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]