พิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับรางวัลประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566   
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 องค์กร ดังนี้ 
1.รางวัลประชาบดี ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ เทศบาลตำบลพรุพี  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  
2.รางวัลประชาบดี ประจำปี 2565 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สื่อวิทยุประจายเสียง “รายการรวมใจเป็นหนึ่ง”  สวท. 11 สุราษฎร์ธานี  นายเอกพงษ์ นบสกุล ผู้จัดรายการ 
3.รางวัลประชาบดี ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นางอาภรณ์ เทพทุ่งหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง
   เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร สื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]