พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณบุคลากรต้นแบบ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณบุคลากรต้นแบบ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกและเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำความดีดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริต และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]