พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในฐานะเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกองกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติส่วนรวม  ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 (หลังใหม่)

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]