พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป 

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมด้วยนายสุชาติ ศรีนวล ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่นางเสี้ยน มณีโชติ อายุ 101 ปี ณ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 3 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]