พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ ศรีนวล ประธานสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเป็นผู้เชิญโล่เกียรติคุณ โดยการมอบโล่ ในครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของผู้อายุ ที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]