พิธีสักการะพระประชาบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. 3 ต.ค.2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสักการะพระประชาบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เคารพธงชาติและให้นโยบายการปฏิบัติงานประจำ ปีงบประมาณ 2563


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]