พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมอทอง ครั้งที่ 1

วันที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรี (ด้านสังคม) นางสาวรัชนี พวงมาลี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสัญญลักษณ์ อยู่รักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมอทอง ครั้งที่ 1 โดยมีนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้ร่วมหารืองานศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล และการทำงานร่วมกันในทีม one home


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]