พิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันนาสาร (Nasan Day Care) ภายใต้โครงการบูรณาการ การพัฒนาการจัดบริการ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Project on the Development of Local Authorities of aCommunity-based intetgrated Elderly Caer Model through the Networking in Thailand)

วันที่14 กรกฎาคม 2566 นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ความคาดหวังการบริการเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันต้นแบบ Nasan Daycare.” โดยมีนายชโนวิทก์ ตู้บรรเทิง นายกเททศมนตรีเมืองนาสาร ให้การต้อนรัับ และกล่าวรายงานเปิดโครงการ ดังกล่าาว ซึ่งในเวทีเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายปรเมษฐ์ จินา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตุ5 สุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วีณา ลิ้มสกุลอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธธานี นางพนิต มโนการ ผู้อำนวยการเขตสำนัักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11 นายพิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร และนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้
ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ประธานในพิธี ได้กล่าวชื่อนชมการเอาใจใส่ที่จะพัฒนาการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลบ้านนาสาร ซึ่งจะสารมารถรองรับผู้สูงอายุระยะกลาง โดยการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน สำหรับให้บริการผู้สูงอายุ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่
ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในในวันรวมทั้งสิ่้น 250 ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านนาสาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) อสม.25ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง เทศบาลบึงยี่โถ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร
ในการนี้ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนาสาร จำนวน 412,460 บาทเพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอีกด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]