พิธีเปิดและรับฟังบรรยายพิเศษ งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566

   วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังบรรยายพิเศษ งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ม.อ.มองไกล นำวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]