พิธีเปิดและร่วมชี้แจงการเข้าศึกษาดูงานให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชี้แจงการเข้าศึกษาดูงานให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]