เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ ร่วมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย” จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ ม.1 และ ม.2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]