มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมหารือแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมหารือแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการผลิตบัณฑิตและการดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ตามภารกิจด้านสังคมสงเคราะห์ในภาพรวมของหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]