มอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางประกาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก) ให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 1 ราย โดยผู้มอบอำนาจให้ นางสาวอัจฉราพร สมพิศ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี เดินทางมารับมอบกายอุปกรณ์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]