มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (ไม้เท้าขาว)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเกวลิน ชูช่วง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานื มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (ไม้เท้าขาว) ให้แก่คนพิการทางการเห็นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ราย โดยคนพิการเดินทางมารับมอบกายอุปกรณ์ ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการ จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]