มอบกายอุปกรณ์ (รถโยก)

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบกายอุปกรณ์ (รถโยก) จำนวน 1 คัน แก่คนพิการประเภทที่ 3 (พิการทางการเคลื่อนไหว) เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในพื้นที่ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]