มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ จิตอาสา 904 ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลท่าชนะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีฐานะยากลำบากมีที่อยู่อาศัยที่ไม่แข็งแรงและ ปลอดภัยโดยผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ และอาศัยแรงงานในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างและปรับสภาพที่อยู่อาศัย สร้างสร้างความสุข และสร้างขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะได้ดำเนินแล้วเสร็จตามเป้าหมายของโครงการ จำนวน 5 หลัง ในวงเงินงบประมาณ จำนวน112,500.-บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]