มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคตู้ปันสุข “น้ำใจเมืองคนดี”

12 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ฝ่าบริหารงานทั่วไป นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคตู้ปันสุข “น้ำใจเมืองคนดี” ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]