มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 21-22 กันยายน 2554 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 จำนวน 5 ครอบครัว เด็ก 14 ราย เป็นเงิน 87,000 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]