มอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกับนางเพ็ญศรี สุขเขียว ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และนางสาวสุทธิรัตน์ แซ่โด้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่ ลงพื้นที่มอบเงินทุนช่ วยเหลือแม่ ที่ประสบปัญหาความทุกข์ ยากเดือดร้อน (แม่ ผู้ยากไร้) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 5,000บาท ในพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]