มอบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุศูนย์ตาปี)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์ตาปี (การทำน้ำสมุนไพร ขนมไทย และอาหารไทยเพื่อสุขภาพ เป็นเงินจำนวน 47,700.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 14/2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]