มอบเงินอุดหนุนโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ และการออกกำลังกายไม้พลอง และเปตอง ชมรมผู้สูงอายุบ้านควนพรุพี

วันที่ 23ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินอุดหนุนโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ และการออกกำลังกายไม้พลอง และเปตอง ชมรมผู้สูงอายุบ้านควนพรุพี จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 78,800.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 13/2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]