มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ประจำจังวัดสุราษฏร์ธานี” โดยได้รับเกียรติจาก นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายณรงค์ กาญจนศิริพงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าฉางและคณะ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]