รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รายการสถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 MHz

วันที่ 22 พฤจิกายน 256 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม นางสาวสุคนทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวอมราวดี ห่วงงาม นักศึกษาฝึกสหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รายการสถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 MHz โดยมี นางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]