รมว.พม.(นายจุติ ไกรฤกษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกับเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม และเยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิต โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนางวสุ ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมติดตามการลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]