อบรมผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้ใช้งานระบบ (user) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สายด่วน 1300 จังหวัด (76 จังหวัด)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้ใช้งานระบบ (user) และผู้มีส่วนกี่ยวข้อง สายด่วน 1300 จังหวัด (76 จังหวัด) เพื่อให้การปฏิบัติของผู้ใช้งานระบบ (user) สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกรู นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมผ่นระบบออนไลน์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]