ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน ประธานการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะพะงัน (ศจพ.อ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน เพื่อประชุมการจัดทำพัฒนา/ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนป้าหมาย จำนวน 64 ครัวเรือน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนา/ช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือน ตามสภาพปัญหา 5 มิติ (ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]