ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ส.จ.) ครั้งที่ 1/2566

 วันที่ 24 มกราคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ส.จ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]