รับมอบถุงยังชีพจากกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุเมธ บัวบูชา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล นางสาวรัชนี พวงมาลี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด สุราษฎร์ธานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับมอบถุงยังชีพจาก พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น.จก.กบ.ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ซึ่งนำถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด มอบให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]