รายการสถานีคลายทุกข์ ภารกิจและการดำเนินงานของสถานธนานุเคราะห์ที่ 37 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีคลายทุกข์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 89.75 Mhz ในการสัมภาษณ์ สถานธนานุเคราะห์ที่ 37 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับภารกิจ และการดำเนินงานของหน่วยงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]