รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2565

1.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.64

2.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.64

3.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค.64

4.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค.65

5.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ.65

6.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.65

7.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย.65

8.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค.65

9.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.65

10.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค.65

11.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค.65

12.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.65

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600200079 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]