ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลและธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันนี้ (4 ตุลาคม 2566 ) ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลและธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นได้มีความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักทางศาสนาที่เคารพนับถือมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อเกิดหมู่บ้านศีลธรรมในพื้นที่ โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีผู้นำศาสนาในพื้นที่ ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]