ร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลในแบบสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และชี้แจงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]