ร่วมการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธาตรี คำแหง คณะบดีคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]