ร่วมจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้พึ่ง “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักศึกษาฝึกสหกิจ สาขาอาเซี่ยนศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้พึ่ง จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทานและรณรงค์ “การให้ทาน ถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาการขอทาน และให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำการขอทาน คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ณ บริเวณตลาดศาลเจ้า อำเกอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบื้องต้น ได้ให้คำแนะนำผู้ประสบปัญหา จำนวน 3 ราย และส่งกลับภูมิลำเนา จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 4 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]