ร่วมจัดรายการ สถานีคลายทุกข์

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสคิการ ร่วมจัดรายการ สถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 MHz ภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี หัวข้อ “การประ ชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใด้แนวคิด “พลังสตรีและเค็กหญิงร่วมสร้างสรรคันวัตกรรม และเทค โนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” โดยมี นางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]