ร่วมซักซ้อมแผนปฏิบัติการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ National Referral Mechanism

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมซักซ้อมแผนปฏิบัติการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ National Referral Mechanism โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมการปฏิบัติฯ คัดกรองและคัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี, กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8, ที่ทำการปกครอง จ.สฎ,สนง.แรงงาน จ.สฎ,สนง.จัดหางาน จ.สฎ,สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สฎ,สนง.ตรวจคนเข้าเมือง จ.สฎ,บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สฎ, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จ.สฎ โดยมีพันตำรวจเอกไพศาล สังข์เทพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการซักซ้อมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]