ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระหว่างเรือนจำอำเภอไชยา กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🗓️ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

💌 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ นายอานนท์ เนียมเงิน ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอไชยา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระหว่างเรือนจำอำเภอไชยา กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📍วัตถุประสงค์
1.เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ที่ประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
2.เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
3.เพื่อส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคม เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษ เช่น การสงเคราะห์ ค่าพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
4.ช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ประสบปัญหาทางสังคม ประสานส่งต่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ในการดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษตามความเหมาะสม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]