ร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอนสักที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก (หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8 และชุมชนก้าวเจริญ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้า ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 2,462 ครอบครัว ขาดคุณสมบัติ,มีผู้สละสิทธิ จำนวน 64 ครอบครัว และผ่านการพิจารณา จำนวน 2,398 ครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตอนสัก ชั้น 2 อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองดอนสักเป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]