ร่วมประชุมวางแผนให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาทางสังคม ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีญาติให้อุปการะดูแล ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางราชการร่วมกับนายอำเภอบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน หน่วยงานภาครัฐ ประธานชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]