ร่วมลงพื้นที่เพื่อยืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ และผู้สูงอายุ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะ ห์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอพุนพินและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะควกในการแสกนหน้ายืนยันสิทธิ โครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถยืนยันการใช้สิทธิ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ ธานีจำนวน 8 ราย ทั้งนี้ได้แนะนำข้อมูล การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางทราบ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]