ร่วมลงพื้นที่เพื่อยืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบาง คนพิการ และผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านนาสารเพื่ออำนวยความสะดวก ในการยืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเประบางคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิด้วยตนเองได้ ในเขตอำเภอบ้านนาสาร จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ได้ให้ให้การแนะนำสิทธิคนพิการ และสิทธิของผู้สูงอายุตามภาระกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในโอกาสต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]