ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง จำนวน 1 หลังๆละ 22,500.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]