ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี จำนวน 2 หลังๆละ 22,500.-บาท และเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ จำนวน 2 หลังๆ 22,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 90,000.-บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]